برخورد قانونی پلیس قم با روزه خواری در انظار عمومی