برخی مدیران نفوذی با وقاحت به دنبال اجرای سند ۲۰۳۰ هستند