بررسی مشکلات تکمیل مترو و مونوریل قم با حضور رئیس مجلس