برگزاری جشنواره نماز و نیایش باعث تقویت ارزشهای دینی می شود