بسیاری از روابط عمومی‌های قم فاصله زیادی در استفاده از رسانه‌های نوین دارند