بسیاری از کارگاه‌های درودگری قم به دلیل گرانی چوب تعطیل‌ شده است