ترویج آموزه‌های اسلامی ایرانی مهم‌ترین هدف بنیاد بین‌المللی آیات است‌