تلاش برای تحول در والیبال قم با همکاری آموزش و پرورش