حکم ۱۷ پرونده قضایی در زمینه قند و شکر در قم صادر شد