دفتر سازمان اسناد ملی در قم از حداقل امکانات محروم است