دو پل احداث‌شده در حریم رودخانه قم وضعیت بحرانی دارند