ذوالنور: خبری از علائم نظامی و تاکتیکی شرایط جنگی در منطقه نیست