راهپیمایی مردم قم در حمایت از بیانیه شورای عالی امنیت ملی