راه آیت الله هاشمی شاهرودی در عرصه فقه ادامه یابد/تطبیق موضوع با عناوین کلی در فقه، بسیار مهم است