راه دسترسی مردم به بیمارستان امام رضا(ع) قم ایمن نیست