ساز و کار سرمایه‌گذاری در حوزه وقف به درستی تعیین شود