سرانه ورزشی استان قم به 0.24 متر مربع افزایش یافته است