سردار قریشی: راه حل برون رفت از مشکلات پیروی از منویات رهبری است