ظرفیت‌های مردمی در برگزاری مناسبت‌های مذهبی در قم به‌کار گرفته نمی‌شود