فاز آزمایشی سامانه تعاملی شاخه امسال راه‌اندازی می‌شود