مردم قم دروازه‌های پیشرفت و توسعه را به روی جهانیان باز کردند