دهه کرامت فرصتی برای ترویج شادی دینی در میان مردم است