فرهنگ‌سازی و بسترسازی امربه‌معروف و نهی از منکر وظیفه‌ای اصلی ستاد است