فعالیت گروه های جهادی قم در مناطق محروم تا ۱۶ فروردین ۹۸ ادامه دارد