پارک خودرو در رودخانه قم ممنوع شد/ اسکان زائران در مکان های مسقف