مراکز علمی قم در تصمیم سازی نهادهای اجرایی استان نقش‌آفرینی می‌کنند