مسابقه ساعت صفر، دعوتی است به سوی قرآن از دریچه مجازی