معاون جدید خانواده و امور فرهنگی مرکز خدمات معرفی شد