معاون وزیر ارشاد: آموزه‌های قرآنی در زندگی مردم راه پیدا کند