میزان سود قصابی‌ها مشخص شود تا سود معقول از مردم دریافت کنند