نخستین پروانه استاندارد غیردامی کشور در قم صادر شد