کم فروشی و اختلاس آتش است/ نگذارید سستی در عبادات به یک عادت تبدیل شود