رئیس جمهور در جمع اهالی یکی از مناطق حاشیه زنجان: امیدواریم این دیدار منجر به نتیجه شود.


شهرکریمه نیوز – عکس/ حضور رئیسی در جمع اهالی کوی فلسطین

منبع
شهرکریمه نیوز