رئیس جمهور در جمع اهالی یکی از مناطق حاشیه زنجان: امیدواریم این دیدار منجر به نتیجه شود.
منبع
شهرکریمه نیوز