طولانی بودن این ماه گرفتگی صرفاً عبور ماه از سایه زمین بود و چیزی حدود سه ساعت و نیم طول کشید تا ماه از سایه زمین عبور کند.
منبع
شهرکریمه نیوز