پیشنهاد استاندار برای ارتقای رده فرماندهی انتظامی استان قم