«پیوست فرهنگی» در مراسم رحلت امام مورد توجه دستگاه‌های استان باشد