پیگیری برگزاری ورزش همگانی ویژه خواهران در ۱۰ بوستان شهر