گسترده تر شدن فعالیت مبلغان دفتر تبلیغات با ورود به فضای مجازی