۳۴ میلیارد تومان برای تکمیل فاضلاب پردیسان قم اختصاص یافت