1800 نفر در طرح انتظامی – ترافیکی نوروز 98 حضور دارند