۵۰ درصد از ظرفیت تولید منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان قم راکد مانده است