آیت الله حسن رمضانی استاد حوزه و دانشگاه به خبرنگار سرویس فرهنگی و اجتماعی خبرگزاری شهرکریمه در موضوع تحقق جهش تولید از دیدگاه فرهنگی، گفت: تولید یعنی اموری که در مرحله قوه استعداد بوده و در جایگاه بعد اقتصادی و بعد معنوی، به فعلیت می رسد که اصل و اساس تولید علوم و معارف، استنتاج […]آیت الله حسن رمضانی استاد حوزه و دانشگاه به خبرنگار سرویس فرهنگی و اجتماعی خبرگزاری شهرکریمه در موضوع تحقق جهش تولید از دیدگاه فرهنگی، گفت: تولید یعنی اموری که در مرحله قوه استعداد بوده و در جایگاه بعد اقتصادی و بعد معنوی، به فعلیت می رسد که اصل و اساس تولید علوم و معارف، استنتاج در زمینه معارف و فرهنگ اسلامی است.

وی افزود: هر دو بعد مادی و معنوی از مسائل اهم جامعه می باشند، زیرا یکی به منزله جسم و دیگری به منزله روح جامعه است، که این دو باید در رسیدن به معارف، سیرآب شود و مضاف بر آن، استحکام معنوی و فرهنگی یک جامعه، وابسته به تولیدات علم، معارف و اقتصاد می باشد، و باید در راستای آن، اقدام شود.

آیت الله رمضانی با توجه به مسائل فرهنگی و اجتماعی جامعه خاطرنشان کرد: تولیدات یعنی، از امکانات موجود حاضر، بهترین استفاده را به عمل آوردن، که با توجه به وجود منابع کافی و زیاد، زنده بودن جامعه از نظر فکری، ذهنی و علمی، این امر میسر است و خداوند می فرماید: کل یوم فی صنع، خداوند شالکه و مبنای زندگی را، کار قرار داده است، که امری محرز شده است.

وی به سئوال خبرنگار، مبنی بر راهکار مناسب، بیان کرد: اصل و ریشه این قضیه به دولتمردان کشور، مربوط می شود که متاسفانه در بخشی از نقاط کم کاری زیادی صورت گرفته است و مضاف بر آن وزرات فرهنگ و ارشاد، هیچ اقدامی در زمینه های مختلف، به عمل نمی آورد و روحانیت و مدارس علمیه کشور باید راس امور فرهنگی کشور قرار بگیرند، تا جامعه روند بهبودی داشته باشد‌.