طائب: فروپاشی رژیم صهیونیستی با تداوم حمایت از فلسطین شتاب می‌گیرد