عرضه خرما با قیمت ۲۵ هزارتومان در مناطق ۲۲ گانه تهران