در تصویر زیر لحظه دیدنی اجکت کردن خلبان جنگنده را مشاهده می کنید.

در تصویر زیر لحظه دیدنی اجکت کردن خلبان جنگنده را مشاهده می کنید.