سقط عمدی جنین انتخاب بعضی از خانواده‌ها در مواجهه با یک فرزند ناخواسته است؛ به مناسبت هفته جمعیت در این ویدیو به بررسی عوارض روانپزشکی این عمل پرداخته می‌شود.