قبول کنیم موافقان و مخالفان استکبارستیزی در همین جامعه زندگی می‌کنند