رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان متوسط یارانه از محل جبران اصلاح نرخ قیمت ارز کالاهای اساسی ۹۰ هزار تومان خواهد بود، گفت: این یارانه برای برخی دهک‌ها از ۱۰۰ تا ۱۲۰ هزار هم شاید در نظر گرفته شود.


متوسط یارانه از محل جبران اصلاح ارز کالای اساسی ۹۰ هزار تومان‌/ امسال تأمین کالا با ارز ترجیحی‌ ادامه دارد – شهرکریمه نیوز


منبع
شهرکریمه نیوز