اسبقیان گفت: با اجرای مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی و پیگیری آن از سوی مسئولین هیئت‌ها، شاهد توسعه ورزش جانبازان و معلولین خواهیم بود.


اسبقیان گفت: با اجرای مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی و پیگیری آن از سوی مسئولین هیئت‌ها، شاهد توسعه ورزش جانبازان و معلولین خواهیم بود.منبع
info@yjc.news