حسن کامرانی فر درباره دودستگی در تیم ملی گفت: ملی پوشان فوتبال راه را اشتباه رفتند.


حسن کامرانی فر درباره دودستگی در تیم ملی گفت: ملی پوشان فوتبال راه را اشتباه رفتند.منبع
info@yjc.news